Lönsam förändring

HR-utveckling

Ett väl fungerande personalarbete är ett stöd för företagets kärnverksamhet och hjälper till att skapa framgång och lönsamhet.

Vi hjälper dig att utveckla och förvalta företagets viktigaste kapital, humankapitalet på bästa sätt. Vi hjälper dig att stärka företagets varumärke genom att företaget förknippas med bra personalpolicy som attraherar och behåller de bästa talangerna vilket också stärker företagets konkurrenskraft.

Modificare hjälper dig att använda dina HR-resurser på det sätt som skapar störst utdelning.
Att investera i HR- frågor skall påverka verksamhetens resultat positivt.

VI hjälper dig med

  • Strategiskt HR-arbete

Strategiskt HR-arbete

Som en del av verksamhetsutvecklingen behövs en HR-strategi som hänger ihop med och stöttar hela verksamhetens strategi. HR-strategins ramverk är policys. Dessa skapar en ram för verksamheten och kopplar verksamhetens mål till medarbetarna, deras motivation och kompetens. Modificare hjälper dig att utarbeta, dokumentera och implementera strategier och policys som för din verksamhet framåt.

Vi hjälper dig också att ta fram och utforma verktyg för chefer i organisationen. Verktyg som medarbetarsamtal, kompetensutvecklingsplaner och belöningssystem som stärker den HR-strategi företaget valt.