Förändring med omtanke

Individutveckling

Livet ger dig ständigt nya utmaningar och att utvecklas både professionellt och privat är viktig för att ha ett bra arbetsliv, trivas och må bra.

Om du som arbetsgivare står inför ett problem, en större förändring, behöver ett bollplank i någon fråga eller när du vet att du eller någon av dina medarbetare behöver stöd i förändring, då erbjuder Modificare dig hjälp och stöd.

Vi erbjuder:

  • Chefsstöd
  • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Hälsoekonomi för chefer
  • Stöd vid Organisationsförändring
  • Konflikthantering
  • Mentorskap
  • Karriärutveckling

Vi hjälper även dig som ägare och VD för ett mindre företag att utvecklas med ditt företag, läs mer på Verksamhetsutveckling.

Chefsstöd

När en viktig ledare/chefsperson i organisationen inte fungerar optimalt i sin roll är det kostnadseffektivt att på ett tidigt stadium ge denna person stöd i sin vardag. Vi fungerar som bollplank och vi ger klar och tydlig feedback. Vi presenterar verktyg för att personen skall kunna hantera det som upplevs som svårt med större säkerhet och bättre resultat som följd.

Arbetslivsinriktad rehabilitering

När medarbetarna inte mår bra blir detta en stor kostnad för företag, i form av sjukersättning, att finna ersättningspersoner, rehabåtgärder men även i form av minskad effektivitet på arbetsplatsen och den osäkerhet det skapar i organisationen. Att arbeta aktivt med friskinsatser och rehabiliteringsfrågorna är därför lönsamt både för medarbetare och för företaget. Ju tidigare insatsen sätts in desto mindre insats behövs och därför blir kostnaden lägre. Modificare hjälper dig som arbetsgivare att stötta din medarbetare och att hantera en eventuell rehabprocess.

Hälsoekonomi för chefer

Att arbeta aktivt med rehabiliteringsfrågorna är lönsamt både för medarbetare och för företaget, ju tidigare insatsen sätts in desto mindre insats behövs. Detta innebär att kan du som företagare förebygga sjukfrånvaro så genererar det stora besparingar. Modificares utbildning i hälsoekonomi hjälper ditt företag både till förebyggande insatser och till tidiga åtgärder vid ohälsa, insatser som både är kostnadseffektivt och bra för medarbetarna. Ser du ekonomiska vinster i ditt företag med medvetna, välutbildade chefer så skräddarsyr vi en utbildning i hälsoekonomi med ditt företag som grund.

Stöd vid Organisationsförändring

Förändringar skapar alltid osäkerhet och ibland kan ett stöd till enskilda medarbetare för att de ska hitta sin nya roll vara ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att genomföra organisationsförändringen på. Vid organisationsförändring hjälper vi dig som arbetsgivare med enskilda medarbetare genom att ge denna/dessa stöd i sin vardag. Vi ger tydlig feedback och presenterar verktyg för att medarbetaren skall kunna hantera det som upplevs som svårt med större säkerhet och bättre resultat som följd.

Konflikthantering

Konflikter som ligger och pyr i en organisation tar kraft, energi och fokus ifrån det arbetat som skall utföras i organisationen. Det är därför kostnadseffektivt att på ett tidigt stadium ta in ett oberoende stöd för att hitta lösningar på konflikten, vare sig konflikten ligger på ett organisatoriskt plan, inom en grupp eller hos enstaka individer.

Vi kan också hjälpa dig att genomföra konfliktlösningen.

Mentorskap

är riktat till dig som chef/ledare när du vill ha någon att diskutera din vardag med. Det är ett sätt att utveckla dig själv genom planlagda, prestigelösa diskussioner. Vi för diskussionen utifrån ditt perspektiv och tar upp de ämnena som du vill diskutera.